Algemene Voorwaarden

Laatst bijgewerkt op 16-01-2024

1. Definities

 • “Zoompie Video”: Verwijst naar de videodienst die wordt aangeboden door P.R. Webservices, inclusief alle bijbehorende functies en services.
 • “Klant”: Verwijst naar de persoon of entiteit die een abonnement op Zoompie Video heeft afgesloten.
 • “Zoompie Service Desk”: Verwijst naar het klantenserviceportaal waar klanten terecht kunnen voor vragen, ondersteuning en abonnementsbeheer.

2. Abonnementen

 • Door een abonnement op Zoompie Video af te sluiten, gaat de Klant akkoord met deze Algemene Voorwaarden.
 • Het abonnement op Zoompie Video is persoonlijk en niet overdraagbaar.
 • Het abonnement wordt aangegaan voor een vastgestelde periode, zoals gespecificeerd tijdens het bestelproces.
 • Na de initiële abonnementsperiode wordt het abonnement automatisch verlengd voor opeenvolgende gelijke periodes, tenzij de Klant het abonnement opzegt conform de bepalingen in deze Algemene Voorwaarden.

3. Betaling en Facturering

 • De Klant gaat ermee akkoord de verschuldigde abonnementskosten te betalen volgens het gekozen abonnementstarief.
 • Betalingen worden in rekening gebracht via het door de Klant opgegeven betaalmiddel.
 • Eventuele belastingen en heffingen die van toepassing zijn op de abonnementen zijn de verantwoordelijkheid van de Klant.

4. Opzegging en Beëindiging

 • De Klant kan het abonnement op Zoompie Video op elk moment opzeggen via de Service Desk.
 • Er vindt geen restitutie plaats voor ongebruikte abonnementsperiodes in geval van opzegging door de Klant.
 • P. R. Webservices behoudt zich het recht voor om het abonnement van een Klant op te schorten of te beëindigen bij schending van deze Algemene Voorwaarden of bij misbruik van de dienst.

5. Aansprakelijkheid

 • P. R. Webservices streeft naar een continue beschikbaarheid en functionaliteit van Zoompie Video, maar kan geen absolute garanties bieden. De dienst kan onderhevig zijn aan onderhoud en updates.
 • P. R. Webservices is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade als gevolg van het gebruik van Zoompie Video.
 • De Klant is verantwoordelijk voor het veilig bewaren van inloggegevens en toegang tot het Zoompie Video-account.

6. Intellectueel Eigendom

 • Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot Zoompie Video blijven eigendom van P. R. Webservices.
 • De Klant krijgt een beperkte, niet-exclusieve, niet-overdraagbare licentie om Zoompie Video te gebruiken voor persoonlijke of zakelijke doeleinden, overeenkomstig deze Algemene Voorwaarden.

7. Wijzigingen in de Voorwaarden

 • P. R. Webservices behoudt zich het recht voor om deze Algemene Voorwaarden op elk moment te wijzigen. De gewijzigde voorwaarden zijn van kracht vanaf het moment van publicatie op de Service Desk.
 • Het is de verantwoordelijkheid van de Klant om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen in de Algemene Voorwaarden.

8. Toepasselijk recht

 • Op deze Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
 • In geval van geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze Algemene Voorwaarden, zullen deze worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank van ‘s-Gravenhage.

Gebruiksbeperkingen:

Het gebruik van de Zoompie Video Dienst is onderworpen aan de volgende beperkingen. Gebruikers dienen zich ervan bewust te zijn dat het ten strengste verboden is om de Zoompie Video Dienst te gebruiken voor activiteiten die ongepast, illegaal of schadelijk zijn voor anderen. Daarom is het uitdrukkelijk verboden om de Zoompie Video Dienst te gebruiken voor, maar niet beperkt tot:

 1. Pornografie en expliciete inhoud: Het is ten strengste verboden om de Zoompie Video Dienst te gebruiken voor het maken, delen, verspreiden of bekijken van pornografische of expliciete inhoud. Dit omvat materiaal dat seksueel expliciet, obsceen, beledigend of aanstootgevend is.
 2. Illegale activiteiten: Het is verboden om de Zoompie Video Dienst te gebruiken voor enige vorm van illegale activiteiten, waaronder maar niet beperkt tot het verspreiden van illegale inhoud, het plegen van fraude, het schenden van auteursrechten of het overtreden van wetten en voorschriften.
 3. Haatzaaiende inhoud: Het verspreiden van inhoud die aanzet tot haat, discriminatie, geweld of intolerantie op basis van ras, etniciteit, religie, geslacht, seksuele geaardheid, nationaliteit of enige andere kenmerk is strikt verboden.
 4. Inbreuk op privacy: Het is niet toegestaan om de Zoompie Video Dienst te gebruiken voor het schenden van de privacy van anderen, waaronder het opnemen of delen van gesprekken zonder de toestemming van alle betrokken partijen

Zoompie behoudt zich het recht voor om accounts te schorsen of te beëindigen van gebruikers die deze gebruiksbeperkingen schenden. Wij moedigen onze gebruikers aan om de Zoompie Video Dienst op een verantwoordelijke en respectvolle manier te gebruiken, met inachtneming van de geldende wetten en voorschriften.

Door gebruik te maken van de Zoompie Video Dienst, stemt u ermee in om te voldoen aan deze gebruiksbeperkingen en gaat u akkoord met de algemene voorwaarden van Zoompie Service Desk.

Reacties zijn gesloten.